Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden voor de onderneming als ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67769349, bij name Voogd Consultancy en haar handelsnamen, waaronder KoorBusiness, CulinAsia.nl, LekkerAzië.nl, BBQ52 en Guardian Publish hierna te noemen Voogd Consultancy, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Voogd Consultancy, alsmede op alle overeenkomsten tussen Voogd Consultancy en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van werkzaamheden op het gebied van advies, management, training en/of uitvoerende werkzaamheden op het gebied van marketing communicatie en vormgeving, dit alles in de ruimste zin des woords, hierna te noemen ‘opdracht’.

 1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Voogd Consultancy.
 2. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Voogd Consultancy schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 – Totstandkoming van de opdracht

De overeenkomst tussen Voogd Consultancy en de opdrachtgever komt tot stand door

 1. ondertekening van de offerte door de opdrachtgever,
 2. door ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of
 3. door de schriftelijke bevestiging door Voogd Consultancy van de telefonische aanmelding of opdracht van opdrachtgever. 

Artikel 3 – Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren.

 • Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.
 • Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden.
 • Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden.
 • Bij annulering of wijziging korter dan 1 week voor aanvang van de opdracht dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed.
 • De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen.

Artikel 4 – Annulering of wijziging van individuele begeleiding/coaching door de opdrachtgever

In afwijking van artikel 3 kan annulering of wijziging van het geplande gesprek tot 1 maand voor het gesprek kosteloos geschieden

 • bij annulering of wijziging van het gesprek tot 2 weken voor aanvang is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden.
 • bij annulering of wijziging tot 48 uren voor aanvang van het gesprek dient 75% van het offertebedrag vergoed te worden.
 • bij annulering of wijziging binnen 48 uren voor aanvang van het gesprek dienen de volledige kosten te worden vergoed.
 • ook bij annulering of wijziging van een gesprek betreffende individuele begeleiding/coaching worden de annuleringskosten berekend op het moment dat het gesprek een aanvang zou nemen.

Artikel 5 – Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan het project laten deelnemen, indien zulks aan Voogd Consultancy wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van het project.

Artikel 6 – Prijzen

Alle aanbiedingen van Voogd Consultancy zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7 – Betaling

 1. Voogd Consultancy brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen een termijn van 14 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Voogd Consultancy.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Voogd Consultancy steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Voogd Consultancy gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
 3. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Voogd Consultancy alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113.

Artikel 8 – Opschorting en ontbinding

Voogd Consultancy heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een project te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 9 – Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door Voogd Consultancy uitgegeven brochures en projectmateriaal berust bij Voogd Consultancy, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voogd Consultancy zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Voogd Consultancy berust eveneens uitsluitend bij Voogd Consultancy, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Voogd Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 2. Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 11.344.
 3. Voogd Consultancy zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
 • enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
 • onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de
  opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
 1. Voogd Consultancy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Voogd Consultancy zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.